Vissie

De rechtshandhavingsautoriteit voor het waarborgen van veiligheid in het Surinaams maritiem gebied.

Missie

Het waarborgen van de veiligheid in het maritiem gebied behorende aan Suriname door controle, opsporing, toezicht op de naleving van nationale en internationale wet- en regelgeving en het verlenen van diensten.

Kernwaarden

 1. Integriteit: Wij zijn integer, professioneel en betrokken.
 2. Discipline: Wij houden ons aan de regels, normen en waarden van de organisatie.
 3. Verantwoordelijkheid: Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en het instaan voor eigen handelen.
 4. Plichtsgetrouw: Wij vervullen onze taken conform de wettelijke vereisten om land en volk te dienen.

De kernwaarden zijn de basis van ons handelen en denken als medewerkers van de Kustwacht. Iedereen in de organisatie krijgt ermee te maken en moet waken dat het imago van de organisatie niet geschaad wordt door zijn of haar individueel optreden. In het kader hiervan is er een gedragscode voor de Kustwacht ontwikkeld. We do the right thing because it is the right thing to do all the time.

Ontstaan


Reeds decennia lang bestaat er aan de noordoostelijke kust van Zuid-Amerika een situatie die als onveilig gekwalificeerd kan worden.

Bekend zijn de illegale praktijken die plaatvinden in het Surinaams maritiem gebied. Deze illegale activiteiten strekken verder uit naar de regio.

Mede door de grensoverschrijdende criminaliteit bestond de behoefte om meer controle uit te kunnen oefenen over het aan Suriname toebehorend en toegewezen zeegebied. In het kader hiervan zijn er initiatieven genomen om een Kustwacht op te zetten.

In 2012 zijn de eerste concrete stappen gezet tot de oprichting van een Surinaams kustwacht orgaan en dat te voorzien van voldoende instrumenten om:

Te rekenen van 1 maart 2012 voor maximaal één jaar was de “Commissie ter Operationalisering van de Kustwacht” ingesteld, bestaande uit:

De “Commissie ter Operationalisering van de Kustwacht” werd in de uitvoering van haar taak bijgestaan door een Ondersteuningsteam bestaande uit:

De “Commissie ter Operationalisering van de Kustwacht” had tot taak:

De Surinaamse regering heeft in september 2013 de Kustwachtautoriteit Suriname ingesteld, zulks vanwege de toegenomen belangen en de verantwoordelijkheden van de Staat Suriname in de territoriale wateren, de exclusieve economische zone (EEZ) en het continentaal plateau en heeft daarbij wet en regelgeving vastgesteld.

De Kustwachtautoriteit is per staatsbesluit van 24 september 2013 ingesteld (S.B. no.167). Vanwege verbeterde inzichten is de wettelijke grondslag voor de Kustwacht herzien en is het ‘Besluit Instelling Kustwachtautoriteit (S.B. 2013 no. 167)’ in 2017 ingetrokken en de Wet Instelling Kustwacht (S.B. 2017 no.32) van kracht gegaan . Sinds 5 april 2017 is de Kustwacht van Suriname conform de Wet Instelling Kustwacht een publiekrechtelijke rechtspersoon die belast is met publieke taken met de status van Sui Generis. De Kustwacht is een civiele organisatie belast met rechtshandhavingstaken, toezichthoudende taken en dienstverlenende taken in het Surinaams maritiem gebied en het luchtruim daarboven. De Kustwacht van Suriname ressorteert rechtstreeks onder de Minister van Binnenlandse Zaken.

DOELSTELLINGEN

 • Het zeker stellen, bewaken en beschermen van de belangen van Suriname in het maritiem gebied waar Suriname jurisdictie over heeft.
 • Het toezien op de naleving van (inter)-nationale wetgeving en verplichtingen.
 • De waarborging van de veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening en rechtshandhaving.

WERKGEBIED KWS

Surinaams maritiem gebied: (Wet Maritime Zones no. 41 2017)

 • de territoriale wateren (0-12 zeemijl)
 • de aansluitende zone (12-24 zeemijl)
 • de exclusieve economische zone (tot 200 zeemijl)
 • het continentaal plateau (tot 345 zeemijl)
 • Het luchtruim boven het maritiem gebied

COÖRDINATIE VAN TAKEN VAN OVERIGE ACTOREN & SAMENWERKING

De Kustwacht is belast met de coördinatie van taken van de overige actoren in het maritiem gebied, alsook het voeren van een adequate beheersing daarvan.

De territoriale wateren en de daaraan grenzende Economische Zône zijn het werkgebied van diverse ministeries die belast zijn met de zorg voor de:

 1. Kustwacht
 2. Visserij
 3. Justitiële aangelegenheden
 4. Nationaal beleid met betrekking tot natuurlijke hulpbronnen
 5. Krijgsmacht
 6. Algemeen financieel en monetair beleid
 7. Transportwezen.

Waarom een Kustwacht voor Suriname?

In het verleden hebben voornoemde instanties binnen hun werkgebied veelal afzonderlijk opgetreden in de territoriale wateren en aangrenzende economische zone. Dit gebeurde met een bepaalde mate van inefficiëntie, mede omdat ze ook de nodige middelen ontbraken z.a. zeewaardige vaartuigen.

De beleidsmakers zijn toen tot inzicht gekomen, dat als ze de maritieme veiligheid en nationale belangen willen waarborgen met een hoge graad van efficiëntie, het nodig was om een Kustwachtautoriteit op te zetten, die de rechtshandhavingstaken van andere actoren in coördinatie verband zou kunnen uitvoeren.

Ook was dus nodig om aan die autoriteit de nodige middelen ter beschikking te stellen z.a. zeewaardige vaartuigen alsook haar de bevoegdheid voor beheer van die zeevaartuigen te geven.